Проектът

Последните данни от изследването PISA на OECD показват, че един от петима ученици в Европейския съюз няма достатъчно умения в четенето, математиката или науката, както и ниски или никакви дигитални умения.

Това поставя нови изисквания към образователните системи, които трябва да въведат подходи за учене и подготовка на учениците, за да могат да отговарят на изискванията на непрекъснато трансформиращите се индустрии.

Затова две от целите на Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) са свързани с подобряване на качеството и ефективността на образованието и обучението и с разгръщане на творчеството и иновациите, включително предприемчивостта, във всички степени на образованието и обучението. Един от ключовите целеви показатели на европейско равнище, с който ще се измерва постигането на целите, е до 2020 г. е делът на 15-годишните с недостатъчни познания по четене, математика и природни науки да бъде намален под 15%.

В документа на ЕК „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите“ от 7 декември 2016 година се подчертава фактът, че качеството на преподаване и на училищното лидерство са от решаващо значение и затова учителите и училищните ръководители трябва да получават значима подкрепа. Затова са необходими стратегически инвестиции в ефективно училищно лидерство и в учителската професия, която да се основава на отлично базово образование, работа в екип и професионално развитие през цялата кариера.

Проектът адресира тези стратегически задачи, както и необходимостта от повишаване на разбирането за науката като предпоставка за подготовката на европейските граждани да бъдат активни, отговорни, креативни и иновативни, способни да работят съвместно, познаващи сложните предизвикателства, пред които са изправени съвременните общества.

Цели

Проектът има за цел да повиши капацитета на училищата да предоставят приобщаващо и ефективно STEAM образование на ученици със специални образователни потребности, за да се обогати техният опит и възможности за пригодност за работа в света на индустрия 5.0 чрез разработване на образователни материали и насоки за работа за учители, училищни ръководители и ученици..

Основните цели на STEAM4SEN са:

  • Осигуряване на възможност за прилагане на цялостен и интегриран подход при въвеждане на иновативни технологии и педагогики в училищното образование чрез структуриране на образователен комплект с фокус върху специфични аспекти на практическото приложение на STEAM предметите (с особен акцент върху роботиката).

  • Прилагане на образователния комплект с фокус върху развиване на ключови за STEAM образованието умения, с допълнителен акцент върху овластяването на учениците със СОП.

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ

IO1 – УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ

IO1 – УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ

Учебният комплект е инструментариум за учители в средните училища, насочен към осигуряване на STEAM образование за ученици. Той включва широк набор от учебни материали и дейности, подходящи и за ученици със специални образователни потребности, за да се даде възможност за приобщаващо и ефективно STEAM образование. Образователният комплект е насочен към развитието на ключови умения, произтичащи от STEAM образованието като критично мислене, задаване на важни въпроси, изследване на хипотези, решаване на проблеми, креативност, както и на знания и умения за организиране, ръководство и контрол на собствените процеси на мислене, действия и учене.

Развитието на такива умения става още по-решаващо, когато става въпрос за ученици със СОП и поради тази причина инструментариумът ще бъде разработен, за да се обърне по-специално внимание към тази целева група.

За да се гарантират широки възможности за използване на разработените материали и дейности, инструментариумът ще може да се използва както онлайн - у дома, в класната стая, в рамките на индивидуален учебен план – така и чрез интерактивна версия от уебсайта на проекта.

Този подход ще осигури, от една страна, възможност за по-широка употреба и извън класната стая, а от друга - по-лесна достъпност и за страните-партньори по проекта. Поради тази причина основните дейности от инструментариума ще бъдат преведени на националните езици на страните-партньори по проекта (EN, PT, IT, LT, EL, BG).

IO2 – ЛАБОРАТОРИЯ: STEAM ЗА РОБОТИКА

IO2 – ЛАБОРАТОРИЯ: STEAM ЗА РОБОТИКА

Целта на тази лаборатория е на базата на изследователския подход в обучението практически да се валидира и приложи инструментариумът сред учениците и учителите.

По-специално, лабораторията ще се фокусира върху определена тема: Роботика. По този начин лабораторията ще осигури не само обучение чрез иновативна педагогическа практика (роботика), позволяваща на учениците да експериментират и да придобият нови умения, но също така ще осигури учебна среда, базирана на практики за съвместна работа, които ще позволят включване и сътрудничество между всички ученици, особено тези със СОП. Работата в сътрудничество ще гарантира придобиването и на ключови умения като разбиране на групова динамика, изграждане на екипна работа, разрешаване на конфликти.

За да се осигури видимост на резултатите, учениците, включени в лабораторията, ще запишат видеоклипове за проекта или конкретни дейности, които ще бъдат приложени към инструментариума. Видеоклиповете ще бъдат приложени в онлайн версията на Образователния комплект (IO1).

Видеоклиповете и описанията на проектите ще бъдат преведени на националните езици на партньорите по проекта, за да могат и други учители и училища да използват разработения инструментариум дори след приключване на проекта.

IO3 – НАСОКИ И ПРЕПОРЪКИ

IO3 – НАСОКИ И ПРЕПОРЪКИ

Приобщаващото образование на децата със СОП често се разглежда в контекста на човешките права или на справедливостта. Независимо от това, икономическото измерение на образованието на децата със специални образователни потребности също е много актуално. Липсата на подходящо образование остава основният рисков фактор за бедността и изключването на всеки човек, независимо дали той е с увреждане или не.

Една от ключовите цели на стратегията „Европа 2020“ е да има „поне 20 милиона по-малко хора в риск или бедност и социално изключване“. В допълнение, четвъртата от 17-те цели за устойчиво развитие, посочени в Програмата за устойчиво развитие на ООН 2030 г., е „Гарантиране на равноправно и достъпно образование чрез изграждане на приобщаваща учебна среда и предоставяне на необходимата помощ за хората с увреждания“.

Това показва голямото значение на социалното включване на европейско и международно ниво и демонстрира силната нужда от:

  • транснационално сътрудничество между държавите-членки;
  • интегриран подход, включващ училища и съответните заинтересовани страни, като политици, асоциации и НПО;
  • политически мерки за насърчаване и подкрепа на социалното включване в цяла Европа.

В този смисъл IO3 предоставя иновативни насоки по няколко причини.

  1. Те се обръщат директно към създателите на политики, отговорни за ефективната промяна и за формулирането и прилагането на политиката на национално и транснационално ниво.
  2. Насоките и препоръките ще допринасят за разпространението и прилагането на практика на подхода за осигуряване на качество в образованието и създаване на култура за гарантиране на качеството.
  3. Основният акцент на тези препоръки е насърчаването на социалното включване чрез въвеждане на иновативни практики на обучение. Поради значимостта на този продукт за иницииране на промени на ниво образователни и социални политики, обобщението на насоките и препоръките ще бъде предоставено на всички национални езици за достигане до по-широка аудитория от хора и експерти, от които зависят промените.

ИНСТРУМЕНТАРИУМ

Инструментариум ще се занимава със STEAM учители и ученици, като по-специално ще се съсредоточи върху разработването на учебни материали и дейности, подходящи и за ученици със специални образователни потребности, за да се даде възможност за приобщаващо и ефективно STEAM образование.

Предизвикателствата, свързани със STEAM образованието за ученици със СОП, ще бъдат определени след анализ на потребностите и възможностите, свързани с прилагане на обучение по STEAM предметите във всяка от страните-партньори по проекта. Следващата стъпка ще бъде определянето на съдържание и материали за обучение, които ще се прилагат от всички партньори въз основа на техния опит и интереси.

Образователният комплект ще бъде подкрепен от конкретни и практически насоки, за да се подпомогнат учителите в реалното прилагане на инструментите, показвайки конкретната роля и цел на всеки инструмент, начина на прилагане и резултатите от използването му.

Насоките ще бъдат на английски език с резюмета, преведени на националните езици.

Image

Partners

AEEN - Agrupamento de Escolas Emídio Navarro

AEEN - Agrupamento de Escolas Emídio Navarro

Avenida Rainha Dona Leonor, 2809-009 Almada, Portugal
Телефонен номер +35121 272 12 10
E-mail: diretor@aeen.pt
Лице за контакт: António Barreiros

http://aeen.pt/home/

Eagle Intuition

Eagle Intuition

Rua Piteira Santos, Lote 30, Loja B, 2975-333 Quinta do Conde, Portugal
Телефонен номер +351 212 104 522 
E-mail: info@ei.edu.pt
Лице за контакт: Rui Baltazar

www.ei.edu.pt

MCAST - Malta College for Arts Science and Technology

MCAST - Malta College for Arts Science and Technology

MCAST Main Campus Triq Kordin, Paola, Malta PLA9032
Телефонен номер +356 2398 7100
E-mail: Duncan.d.vella@mcast.edu.mt joseph.zammit@mcast.edu.mt
Лице за контакт: Duncan Vella / Joseph Zammit

www.mcast.edu.mt

DIMITRA Education & Consulting

DIMITRA Education & Consulting

Palaiologou 19, GR41223, Larissa, Greece
Телефонен номер: 0030 2410 554024
E-mail: euprojects@dimitra.gr
Лице за контакт: Vaso ANASTASOPOULOU

www.dimitra.gr

NART- National association of resource teachers

NART- National association of resource teachers

Vladovo 1 Str, Sofia/Bulgaria
Телефонен номер: +359 877183842
E-mail: office@narubg.org
Лице за контакт: Paulina Petrova

www.narubg.org 

Kauno Simono - Daukanto progimnazija

Kauno Simono - Daukanto progimnazija

Taikos pr. 68, Kaunas 51300, Lithuania
Телефонен номер: +37037453853
E-mail: progimnazija@daukantas.kaunas 
Лице за контакт: Alma Rimkevičė

www.daukantas.kaunas.lm.lt 

IIS Federico Caffè

IIS Federico Caffè

Viale Di Villa Pamphili,
86 - 00152 Rome Italy
Телефонен номер: +39 06 121125925, +39 06121125926 
E-mail: rmis084008@istruzione.it 
Лице за контакт: Marina Pacetti / Tiziana Di Rella 

www.federicocaffe.edu.it 

Finance & Banking – Associazione per lo Sviluppo Organizzativo  e delle Risorse Umane

Finance & Banking – Associazione per lo Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane

Via dell’Oca 27, 00186 Rome
Телефонен номер: +39 06 36004207
E-mail: effebi@asseffebi.eu 
Лице за контакт: Mario Spatafora

www.asseffebi.eu 

Новини

No item found!

Контакти